WSPOMÓZ STRONĘ!!!!!!!!! ZAGŁOSUJ!!!

STRONA POŚWIĘCONA OJCOWSKIEMU PARKOWI NARODOWEMU


Sufi w kwiatach

O Autorze | O Stronie | GRA


MENU(BETA)
UWAGA! Od teraz możesz działać dużo szybciej dzięki rozwijalnemu MENU!SPIS TREŚCI

1.Dane Ogólne

2.Położenie

3.Fauna

4.Flora

5.Historia

6.Zabytki

7.Jaskinie

8.Geologia

9.Zagospodarowania turystyczne

10.Galeria

11.Chat

12.Księga GościDANE OGÓLNE

Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956, jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie krakowskim w województwie małopolskim. Obejmuje część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Najważniejsze obiekty na terenie parku to Dolina Prądnika i Dolina Sąspowska wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Powierzchnia Ojcowskiego PN wynosi: 2145,62 ha, z czego 1528 stanowiš tereny zalesione, jest więc najmniejszym z polskich parków narodowych. Ojcowski Park Narodowy położony jest na obszarze 4 gmin:POŁOŻENIE

Ojcowski Park Narodowy leży w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz dolnej i środkowej części doliny Sąspowskiej o długości 5 km oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej. Jego powierzchnia, po zmianach dokonanych w 1997 r. wzrosła z 1890 do 2145,62 ha. Administracyjnie Park leży w województwie małopolskim.FAUNA OJCOWSKIEGO PN

Odkryto 5500 Gatunków zwierząt w tym m.in:
 • borsuk
 • orzesznica
 • gronostaj
 • bóbr
 • nocek orzęsiony
 • pluszcz
 • zimorodek
 • nietoperze

 • Gronostaj...Nocek Orzęsiony


  FLORA OJCOWSKIEGO PN

  W Ojcowski PN znajduje się 1000 gatunów roślin naczyniowych w tym m.in:
 • lasy
 • jawory górskie
 • ostnica Jana
 • macierzanka wczesna
 • obuwik pospolity
 • ułudka leśna
 • chaber miękkowłosy
 • aster gawędka

 • Ostnica Jana...Obuwik Pospolity

  HISTORIA

  Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika miały już miejsce przed drugą wojną światową. Projekt utworzenia rezerwatu przyrody w Dolinie Prądnika i Sąspowskiej powstał pod kierunkiem prof. Władysława Szafera już w 1924. Plany te zaczęły być realizowane dopiero w 1953, a na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 1956 utworzono Ojcowski Park Narodowy.
  ZABYTKI

 • Kaplica "Na Wodzie"
 • Zamek w Pieskowej Skale
 • Ruiny średniowiecznego zamku w Ojcowie
 • Pustelnia bł. Salomei na Grodzisku

 • Pustelnia Salomei W Grodzisku...Kaplica

  JASKINIE

  Jaskinie i schroniska skalne są charakterystyczną grupą form związanych z wapieniami i działalnością krasową wód podziemnych. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest obszarem licznego ich występowania. Do tej pory zinwentaryzowano tu ok. 1000 jaskiń i schronisk (małych jaskiń), z czego na Ojcowski Park Narodowy przypada ponad 400. Rozwinęły się one głównie w skalistej odmianie wapienia jurajskiego. Do najdłuższych jaskiń na terenie Parku należą: Łokietka (320 m), Ciemna (230 m), Zbójecka (189 m), Okopy Wielka Dolna (110 m), Sąspowska (100 m), Krakowska (96 m), Biała (84 m), Koziarnia (90 m). Natomiast najdłuższą jaskinią w pd. części Wyżyny jest Wierzchowska Górna (950 m), leżąca w sąsiedztwie OPN, w Dolinie Kluczwody. Najliczniejsze skupisko dużych jaskiń znajduje się w wąwozie Jamki; pozostałe, mniejsze jaskinie i schroniska leżą przeważnie na lewym zboczu Doliny Prądnika, od Grodziska po Prądnik Korzkiewski, a kilkanaście w Dolinie Sąspowskiej. Mają one na ogół przebieg poziomy i rozmieszczone są na różnych wysokościach nad dnem dolin. Niektóre wejścia do jaskiń są dobrze widoczne, jednak większość z nich jest trudna do odnalezienia w skałkach. Jaskinie Łokietka i Ciemna są udostępnione do zwiedzania.


  Od 1992 roku na terenie Parku katalogowane są wszystkie jaskinie i schroniska skalne. Pracę tą wykonuje zespół speleologów pod kierunkiem mgr. Michała Gradzińskiego. Opis każdego obiektu zawiera najważniejsze dane, tj. nazwę, informacje dotyczące położenia, długość, deniwelację, rozciągłość, wysokość otworu jaskini n.p.m. i nad dno dolin; do opisu dołączony jest plan, historia poznania i piśmiennictwo dotyczące każdego obiektu. Informacje te zawarte są w kartach katalogowych oraz w wydawanych w nakładzie 100 egz. publikacjach. Przypuszcza się, że na terenie Parku może być ok. 500 tego typu obiektów.


  Jaskinia Łokietka


  GEOLOGIA

  Utworami geologicznymi odsłaniającymi się w rejonie Ojcowskiego Parku Narodowego są wapienie górnojurajskie, osiągające ok. 200 m miąższości, powstałe z nagromadzenia ogromnej ilości szczątków organizmów, które żyły w morzu jurajskim ok. 150 mln lat temu. Barwa ich jest z reguły biała, jasnożółta lub jasnoszara.

  W okolicach Ojcowa występują dwa rodzaje wapieni - skaliste i ławicowe. Formy skałkowe zbudowane są głównie z wapieni skalistych, wyróżniających się dużą twardością, zwięzłością, spękaniami ciosowymi i brakiem krzemieni. Spośród skamieniałości najczęściej można spotkać gąbki.

  Lądolód, który tylko raz dotarł do brzegu Karpat, pokrył teren Wyżyny glinami, piaskami i żwirami, jednak utwory te zostały już w znacznej części wyniesione z dolin. W czasie młodszych zlodowaceń (środkowopolskiego i bałtyckiego) teren dzisiejszego Parku Narodowego znajdował się w strefie chłodnego klimatu. U schyłku epoki lodowcowej został nawiany z północy less, który pokrywa obecnie Wyżynę płaszczem o miąższości do 8 m. Wykształcają się na nim urodzajne gleby. Współcześnie (holocen) powstają w dnach rzek muły, piaski i żwiry. Holoceńskim osadem jest również martwica wapienna (trawertyn), występująca głównie w dnie Doliny Sąspowskiej.

  W rzeźbie Ojcowskiego Parku Narodowego wyróżniają się dwie zasadnicze grupy form - dolinne i wierzchowinowe. Do pierwszej zalicza się doliny o charakterze jarów (wcięte ok. 100 m), małe doliny krasowe: wąwozy i wciosy, a także terasy, stożki napływowe i usypiskowe; do drugiej zaś należą rozsiane na wierzchowinie jurajskiej ostańce otoczone utworami czwartorzędowymi. Dolina Prądnika i Sąspowska to główne i stale odwadniane jary krasowe o prostopadłych, skalistych zboczach i płaskim dnie, do których uchodzą mniejsze doliny o różnym charakterze, najczęściej bezwodne.


  http://www.jura.eko.org.pl/foto/OPN.jpg...http://members.chello.pl/k.kryszkiewicz/agroturystyka-lazy/skaly.jpg


  ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNE

  Przez Ojcowski PN przebiega gęsta sieć szlaków turystycznych umożliwiających dogodne docieranie w najbardziej interesujące zakątki Doliny Prądnika bez zagrożenia zniszczenia cennej przyrody.


  W latach 90-tych XX w. do istniejącej sieci szlaków "jurajskich" dołączył nowy szlak turystyczny (jedynie w obrębie Parku Narodowego) rozpoczynający się nieopodal Bramy Krakowskiej (od wspomnianego miejsca około 200 metrów w kierunku Ojcowa) prowadzący do Jaskini Ciemnej i dalej przez Górę Koronną i Górę Okopy).

  Z miejsc udostępnionych do zwiedzania po wykupieniu biletu trzeba wymienić:


 • J. Ciemna
 • J. Łokietka
 • Zamek w Pieskowej Skale
 • Ruiny zamku w Ojcowie
 • Muzeum im. W. Szafera
 • Muzeum Regionalne PTTK
 • Młyn Boronia

 • Zamek w Pieskowej Skale...Młyn Boronia


  GALERIA

  http://www.ga.com.pl/foto13/05006x.jpg http://www.ga.com.pl/foto19/08702x.jpg Maczuga Herkulesa

  CHAT


  SONDA
  Co Ci się najbardziej podoba na tej stronie?

  Szata Graficzna
  Zasób Informacji
  Skrypty np.zegarek
  Zdjęcia
  Chat

  Powiadamiacz

  Powiadom kumpla o moim serwisie!

  powiadom.4free.pl

  UWAGA! Żeby uruchomić CHATA potrzebna jest instalacja kontrolerów ActiveX, na początku włączania strony proszę o zezwolenie na ActiveX. Jest to niezbędne do jego działania.


  Co to jest ActiveX?

  Odpowiedź znajdziesz tutaj!

  Nie masz Flash Playera?

  Znajdziesz go tutaj!


  Do Góry ^...lub ...lub8179769...a może jednak: Call me!  >>>>Strona Jakuba Kanabrockiego<<<<
  katalog stron.katalog stron.Otwarty Katalog Stron..Katalog stron. .